วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2551

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

๕.บันทึกโครงเรื่อง
กิจกรรมห้องเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนคลองบางกะสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขด ๒
ครูประจำชั้น นางภาวนา มีกลิ่นหอม ตำแหน่ง ครูคศ.๓
............................................................
แผนภาพโครงเรื่อง
ตัวละครสำคัญคือ……………………………………………………………………...
ตัวละครประกอบคือ……………………………………………………………………
สถานที่ในโครงเรื่อง…………………………………………………………………
เหตุการณ์ที่สำคัญในเรื่อง
เหตุการณ์ที่ …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................
เหตุการณ์ที่ ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….............
.......................................................................................................................
เหตุการณ์ที่ ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ผลสุดท้ายของเรื่อง………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ข้อคิดจากเรื่อง……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
..................................................................................................................
ผู้บันทึก……………………………………………………………………….............
วันที่........ เดือน.................................... พ.ศ.............ที่บันทึก

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

๔.บันทึกคำยาก
กิจกรรมห้องเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนคลองบางกะสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
ครูประจำชั้น นางภาวนา มีกลิ่นหอม ตำแหน่ง ครูคศ.๓
..........................................................................
วัน เดือน ปี ....................................................
คำ ....................................................
ความหมาย .................... ................................
ชื่อหนังสือ………………………………………………………………………………
เรื่องที่อ่าน………………………………………………………………………………
ผู้แต่ง……………………………………………………………………………………
ผู้บันทึก………………………………………………………………………………

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

๓. กิจกรรมแนะนำหนังสือที่นักเรียนชอบ
กิจกรรมห้องเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนคลองบางกะสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขด ๒ ครูประจำชั้น นางภาวนา มีกลิ่นหอม ตำแหน่ง ครูคศ.๓

ชื่อหนังสือที่แนะนำ…………………………………………………………
ผู้แต่ง……………………………………………………………………
สถานที่พิมพ์……………………………………………………………
ปีที่พิมพ์………………………………………………………………
ราคา…………………………………………………………………
เนื้อหา/สาระสำคัญ………………………………………………………………………
ข้อคิดจากการอ่าน………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
ผู้บันทึก……………………………………………………
วันที่…………………เดือน……………………………พ.ศ……………………
.............................................................
๒. กิจกรรมอ่านหนังสือให้ผู้ใหญ่ฟัง
กิจกรรมห้องเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนคลองบางกะสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขด ๒
ครูประจำชั้น นางภาวนา มีกลิ่นหอม ตำแหน่ง ครูคศ. ๓
..............................................................
บันทึกเมื่อ................/................/...............อ่านระหว่างเวลา........................น.ถึง...........................น.
๑.ชื่อเอกสารที่อ่าน...........................................................
ชื่อผู้แต่ง......................................................สำนักพิมพ์................................ปีที่พิมพ์................
๒.ชื่อเรื่องที่อ่าน..............................................................
๓.ชื่อผู้ฟังการอ่าน..........................................................
๔.ผู้ฟังการอ่านสัมพันธ์กับผู้อ่านอย่างไร ให้เลือกกา /หน้าผู้ฟัง ตามความจริง คือเป็น
พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ครู
๕.สรุปเรื่องที่อ่าน..........................................................................................
๖.ผู้ฟังการอ่านแสดงความคิดเห็นของการอ่านในวันนี้คือ..................................................
ลงชื่อ.....................................................ผู้ฟังการอ่าน

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

๑.กิจกรรมยอดนักอ่าน
กิจกรรมห้องเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ครูประจำชั้น นางภาวนา มีกลิ่นหอม ตำแหน่ง ครูคศ. ๓
..............................................
บันทึกเมื่อ..../................/......อ่านระหว่างเวลา............น.ถึง................น.
๑.ชื่อเอกสารที่อ่าน.......................................................
ชื่อผู้แต่ง............................สำนักพิมพ์......................ปีทีพิมพ์................
๒.ชื่อเรื่องที่อ่าน......................................
๓.ชื่อผู้ฟังการอ่าน..................................................
๔. สาระสำคัญหรือข้อคิดที่ได้คือ..............................................................
๕.นำสาระสำคัญหรือข้อคิดที่ได้ไปใช้ประโยชน์.....................................................

ลงชื่อ...........................ผู้บันทึกการอ่าน
...../......./......

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

การจัดกิจกรรมห้องเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
๑.กิจกรรมยอดนักอ่าน
๒.กิจกรรมอ่านหนังสือให้ผู้ใหญ่ฟัง
๓.กิจกรรมแนะนำหนังสือที่นักเรียนชอบ
๔.กิจกรรมบันทึกคำยาก
๕.กิจกรรมบันทึกโครงเรื่อง
๖.กิจกรรมสรุปเรื่องด้วย Mind Mapping
๗.กิจกรรมนิทานสร้างสรรค์
๘.กิจกรรมปริศนาคำทาย
๙.กิจกรรมเล่าเกร็ดความรู้ให้เพื่อนฟัง
๑๐.กิจกรรมเล่าข่าวเช้านี้
๑๑.กิจกรรมเสียงเสนาะคำประพันธ์
๑๒.กิจกรรมเพลงแสนเพลิน
๑๓.กิจกรรมซ่อมเสริมเตริมความรู้
๑๔.กิจกรรมภาษาถูกต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง
๑๕.กิจกรรมเขียนสวยลายมืองาม

แนวคิดในการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ทำอย่างไรที่จะให้เด็กของเรา ได้อ่านได้เขียนอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนการพูด นั่นคือในการอ่านและเขียน เด็กต้องไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัดนิทรรศการงานวิชาการ การเล่นเกมวิชาการ การแข่งขันตอบปัญหา ฯ เด็กจะถูกฝึกให้อ่านและเขียนโดยไม่รู้ตัว แต่มีส่วนส่งเสริมด้านการอ่านและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
"ประมวล คำพัน"