วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

๓. กิจกรรมแนะนำหนังสือที่นักเรียนชอบ
กิจกรรมห้องเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนคลองบางกะสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขด ๒ ครูประจำชั้น นางภาวนา มีกลิ่นหอม ตำแหน่ง ครูคศ.๓

ชื่อหนังสือที่แนะนำ…………………………………………………………
ผู้แต่ง……………………………………………………………………
สถานที่พิมพ์……………………………………………………………
ปีที่พิมพ์………………………………………………………………
ราคา…………………………………………………………………
เนื้อหา/สาระสำคัญ………………………………………………………………………
ข้อคิดจากการอ่าน………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
ผู้บันทึก……………………………………………………
วันที่…………………เดือน……………………………พ.ศ……………………
.............................................................
๒. กิจกรรมอ่านหนังสือให้ผู้ใหญ่ฟัง
กิจกรรมห้องเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนคลองบางกะสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขด ๒
ครูประจำชั้น นางภาวนา มีกลิ่นหอม ตำแหน่ง ครูคศ. ๓
..............................................................
บันทึกเมื่อ................/................/...............อ่านระหว่างเวลา........................น.ถึง...........................น.
๑.ชื่อเอกสารที่อ่าน...........................................................
ชื่อผู้แต่ง......................................................สำนักพิมพ์................................ปีที่พิมพ์................
๒.ชื่อเรื่องที่อ่าน..............................................................
๓.ชื่อผู้ฟังการอ่าน..........................................................
๔.ผู้ฟังการอ่านสัมพันธ์กับผู้อ่านอย่างไร ให้เลือกกา /หน้าผู้ฟัง ตามความจริง คือเป็น
พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ครู
๕.สรุปเรื่องที่อ่าน..........................................................................................
๖.ผู้ฟังการอ่านแสดงความคิดเห็นของการอ่านในวันนี้คือ..................................................
ลงชื่อ.....................................................ผู้ฟังการอ่าน

ไม่มีความคิดเห็น: